PREPAROWANIE TROFEÓW ŁOWIECKICH

 

           P.P.H.U. ARTEMIDA                                                           Józefów / koło Opatówka  

           Kowalczyk                                                                                          kom. 511 254 486

SKÓRY PTAKI SSAKI MEDALIONY AFRYKA RÓŻNE PRACOWNIA WYSTAWY

 STRONA GŁÓWNA

       Nasz zakład techniczny jest zatwierdzony przez organ Inspekcji Weterynaryjnej. Spełnienie tego warunku jest niezbędne do realizacji zezwoleń na preparowanie gatunków chronionych.

 

Na preparowanie, przetrzymywanie i posiadanie okazów objętych w Polsce ochroną należy posiadać odpowiednie zezwolenia.

Zezwolenia uzyskiwane są przez posiadacza zwierzęcia.

Preparacja gatunków chronionych na świecie, ale nie występujących w Polsce nie wymaga zezwoleń jednak należy posiadać świadectwo pochodzenia zwierzęcia oraz świadectwo weterynaryjne.

Podczas polowań zagranicznych zwykle biuro polowań załatwia formalności związane z pozwoleniami na przywóz trofeów do kraju.

UWAGA! Od 2012 roku obowiązuje zakaz wwożenia na teren Unii Europejskiej trofeów z wilka z krajów takich jak: Białoruś, Tadżykistan, Kirgistan, Mongolia.

            

TRYB UZYSKIWANIA ZEZWOLEŃ

        

        Pozwolenie na preparowanie, przetrzymywanie i posiadanie okazów gatunków chronionych wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska właściwy dla danego województwa, na terenie którego przechowywany będzie okaz.

Obecnie we wniosku podaje się dane zakładu, w którym zostanie przeprowadzona preparacja.

Zakład musi być zatwierdzony przez organ Inspekcji Weterynaryjnej.

Pozwolenia wydawane są terminowo. Termin sprawozdania określony jest we wniosku. Po odbiorze preparatu wnioskodawca zdaje pisemne sprawozdanie z realizacji pozwolenia.

 

UWAGA! Jeden wniosek może dotyczyć kilku gatunków. Opłata pobierana jest od wniosku, nie od ilości okazów.

Przedmiot sprawy:

Zezwolenie na preparowanie, przetrzymywanie i posiadanie spreparowanych zwierząt objętych ochroną ścisłą, ich części i produktów pochodnych.

Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Kogo dotyczy?

Jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i prawne, organy administracji publicznej. 

DANE DO WNIOSKU  /zgodnie z  art.56 ust 6/:

Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy

2) cel wykonania wnioskowanych czynności
3) opis czynności, na które może być wydane zezwolenie
4) nazwę gatunku lub gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje
5) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek
6) opis sposobu odłowu zwierząt, miejsca i czasu wykonania czynności

7) dane zakładu, w którym przeprowadzona zostanie preparacja

 W naszym przypadku:

ARTEMIDA Paweł Kowalczyk

Ul. Kaliska 7

62-860 Opatówek

nr weterynaryjny zakładu 30078403

 8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej – może być ksero

a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

9) kopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS); lub kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG);

 

We wniosku o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie spreparowanych zwierząt, ich części i produktów pochodnych można dodatkowo zawrzeć następujące informacje:


1) opis sposobu wejścia w posiadanie wypreparowanego okazu,
2) wskazanie miejsca znalezienia martwego zwierzęcia,
3) określenie terminu wejścia w posiadanie wypreparowanego okazu,
4) określenie celu przetrzymywania spreparowania martwego zwierzęcia.

Opłata:

Zezwolenie podlega opłacie za wydanie decyzji administracyjnej. Na dzień 30 października 2012 r. wynosiła ona 82 zł. Opłata może zostać uregulowana w punkcie poboru opłat lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego. Ksero dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.

UWAGA! Opłaty za wydanie zezwolenia nie pobiera się, gdy są wydawane organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym działających na rzecz ochrony przyrody.

Termin i sposób załatwienia:

przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego: 1 miesiąc

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres odpowiedniego urzędu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:

Przesłanie decyzji na adres strony.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami).

 

Data sporządzenia: 1 lutego 2013r.

 

Źródło informacji: biuletyn informacji publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

USŁUGI
 PORADY 
POZWOLENIA
KONTAKT 
LINKI